اجرا پروژه های عمرانی

پروژه های عمرانی خود را به ما بسپارید...

فرآیند اجرا، متشکل از گروه های مختلف اجرا و تامین مصالح و تجهیزات است که هرکدام ازین گروه ها، در زمان مشخصی کار را آغاز و به پایان می رسانند. برخی از آنها پیش نیاز حضور برخی دیگر هستند و برخی باید همزمان با بقیه به اجرا بپردازند. مدیریت همزمان چند گروه از افراد با مهارت های مختلف، توجیه و توضیح تمامی جزییات و نکات اجرایی برای آنان، نظارت بر حسن انجام کار، هماهنگی همه جانبه گروه های مختلف با همدیگر و هماهنگی در مراحل مختف کار با مهندسین معماری جهت تحقق هرچه دقیق تر جزییات طرح ، همگی بر عهده ی مجریان پروژه است. مدیریت هزینه ها و زمان بندی پروژه نیز موضوع مهمی است که مهندسین اجرا از آغاز پروژه، با آن درگیر هستند. تخصص اجرا در مدیریت پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی، آسان بدست نخواهد آمد. ما با تجهیز به موقع کارگاه، چیدمان درست نیروهای متخصص، مدیریت روابط و نیازهای آنان، نظارت به موقع و دقیق در حیطه عمران و معماری، تامین به موقع مصالح و تجهیزات و اطلاع رسانی و اطمینان خاطر به کارفرما توانسته ایم به منبعی قابل اعتماد برای اجرای پروژه های ساختمانی تبدیل شویم. اجرایتان را به ما بسپارید.